Program działania

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Legnicy

na lata 2002 - 2006

Głównym działaniem Oddziału jest dążenie do osiągnięcia statutowych celów Stowarzyszenia tj. m.in. udział w działalności naukowo-technicznej na rzecz rozwoju wszystkich dziedzin transportu oraz pracy dla dobra swoich członków.
Zarząd Oddziału oraz Sekcje Drogowa i Kolejowa oraz Klub Egzaminatorów Prawa Jazdy wykonują funkcję zbiorowego eksperta tworząc lobbing środowiska na rzecz transportu. Powyższe cele Oddział SITK w Legnicy realizuje poprzez:

1. Prowadzenie działalności w zakresie aktualizacji wiedzy technicznej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków tj.

2. Rozszerzenie działalności eksperckiej poprzez: 3. Podejmowanie działań w zakresie przygotowania członków SITK do integracji z Unią Europejską tj. 4. Rozszerzenie współpracy z innymi krajowymi organizacjami zawodowymi zrzeszonymi w SNT NOT oraz Izbami Gospodarczymi a także: 5. Przeprowadzanie konkursów i finansowanie nagród za osiągnięcia naukowe, techniczne i organizacyjne na obszarze działania legnickiego Oddziału SITK: 6. Popularyzację działań SITK w środkach masowego przekazu: 7. Stwarzanie możliwości różnych form kontaktów koleżeńskich zapewniających integrację środowiska: 8. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia umożliwiających samofinansowanie Oddziału.

9. Podejmowanie szeregu innych działań mających na celu zwiększenie liczby członków Stowarzyszenia.

10. Realizacja zadań określonych w szczegółowych programach sekcji drogowej - więcej... i kolejowej - więcej... oraz klubu egzaminatorów prawa jazdy stanowiących integralną część niniejszego Programu.

11. Realizacja zadań i wniosków uchwalonych podczas XXVIII Zjazdu SITK w Ciechocinku.
 
 

Walne Zebranie Członków
Oddziału SITK w Legnicy
15 lutego 2002